تدوین دو استاندارد ملی در کمیته ملی سازمان استاندارد ایران
تاریخ خبر : 1394/04/16 تعداد بازدید : 5401 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

کمیته ملی تدوین استاندارهای نانو دو استاندارد در این حوزه منتشر کرد.

استاندارد ملی با عنوان " فناوری نانو – ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزادسازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس" با هدف ارزیابی میزان فعالیت و قدرت نانوذرات نقره از طریق میزان تخریب دیواره سلولی استافیلوکوکوس اورئوس و انتشار مورامیک اسید و شناسایی آن توسط کروماتوگرافی گازی طیف‌سنجی جرمی توسط کمیته ملی تدوین استاندارهای نانو تدوین کردید.
همچنین استاندارد دیگر با عنوان " نانومواد –تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده" باهدف، راهنمایی برای توسعه محتوا، تطابق و ارتباط اطلاعات در مورد ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی در برگه¬های اطلاعات ایمنی نانومواد یا محصولات شیمیایی حاوی نانومواد در کمیته ملی تدوین گردید. این راهنما، مکملی برای ISO 11014:2009 در تهیه برگه های اطلاعات ایمنی به طور کلی، جهت آماده سازی برگه اطلاعات ایمنی برای نانومواد و ترکیبات حاوی نانو مواد تولید شده می باشد.

http://nanostandard.ir/index.php?actn=news_view&lang=1&id=49672

متن نظر