کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو
محصولات نانوپزشکی در ایران و سایر کشورهای جهان به تدریج در حال ورود به بازارها هستند؛ که این امر در سال های اخیر با رشد فزاینده ای روبرو است. ورود محصولات نانوپزشکی داخلی و خارجی به بازار امری اجتناب ناپذیر بوده و می بایست سیاست های لازم جهت بررسی آنها از حیث نکات ایمنی تدوین و اجرایی گردند. کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو با هدف تدوین دستورالعمل های لازم و بررسی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو (اعم از تولید داخل و واردات) جهت اخذ مجوز در حوزه های فرآورده‏ها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی-بهداشتی، خوراکی-آشامیدنی و مکمل های رژیمی-غذایی و همچنین کمک به توسعه صنایع مبتنی بر فناوری نانو در حوزه های فوق الذکر تشکیل گردیده است.

ارکان کمیته

الف) اعضای کمیته

اعضای کمیته شامل رئیس و دبیر کمیته، مدیران کل سازمان غذا و دارو و نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند.

ب) دبیرخانه کمیته

دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو به منظور ایجاد مرکزی واحد جهت رسیدگی به محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو و هدایت صحیح کشور در زمینه تولیدات اینگونه محصولات ایجاد شده است. این دبیرخانه پیگیر وظایف کمیته و امور اجرایی-اداری مربوط به آن است و زیر نظر دبیر کمیته فعالیت می نماید. کارشناسان دبیرخانه پس از ثبت مراجعات مربوط به محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو و دسته بندی آن‏ها اقدامات لازم را جهت بررسی و تایید آن‏ها به عمل می‏آورد.

ج) کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره ای به دبیرخانه تشکیل و فعالیت می نمایند. این کارگروه‏ها به منظور بررسی موارد ارجاعی از سوی کمیته بویژه در حوزه تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به ساخت و ورود فرآورده‏ها و بررسی تخصصی پرونده محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو تشکیل شده‏اند. کارگروه های تخصصی متشکل از متخصصان و اساتید صاحب نظر در حوزه‏های مرتبط و همچنین کارشناسان اجرایی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هستند.

تعداد کارگروه های تخصصی بسته به نیاز و با توجه به موارد ارجاعی توسط کمیته تعیین شده و اعضای آن با پیشنهاد دبیر و با حکم رئیس کمیته منصوب می گردند.در حال حاضر چهار کارگروه تخصصی شامل

  1) دارو

  2) ملزومات دارویی- پزشکی

  3) آرایشی-بهداشتی

  4) غذا

مشغول فعالیت هستند. پیشنهادات و تصمیمات ارائه شده در کارگروه های تخصصی در کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو تایید شده و پس از ابلاغ به معاونت و ادارات کل ذیربط، اجرایی می شوند.

وظایف کمیته
  1- تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آیین‏نامه‏های اجرایی مربوط به بررسی و اعطای مجوز به فرآورده‏های نانویی تحت پوشش
  2- بررسی و اعلام نظر در مورد فرآورده‏های ارجاعی به کمیته
  3- آموزش کارشناسان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، شرکت های متقاضی و غیره
  4- ترویج تخصصی و تعامل با صنایع تولیدی و خدماتی در حوزه های تحت پوشش
  5- حمایت از فرآیند تجاری سازی محصولات نانویی مرتبط