استانداردهای فناوری نانو

با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی فناوری نانو برای توسعه و تجاری‌سازی این فناوری، کمیته فنی متناظر استاندارسازی فناوری نانو با مشارکت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با عنوان کمیته فنی ISIRI/TC229 در تیرماه 85 تشکیل شد. این کمیته به صورت متناظر با کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) فعالیت می‌کند. کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) با هدف تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه فناوری نانو توسط مؤسسه ISO در سال 2005 ایجاد شده‌است.

در این کمیته 36 کشور به عنوان عضو اصلی و 8 کشور به عنوان عضو ناظر حضور دارند. اعضای اصلی این کمیته حق رأی داشته و می‌توانند پیشنهادهای جدید استانداردسازی ارائه کنند. جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای اصلی این کمیته است.

کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران دارای 4 کارگروه تخصصی می‌باشد که به صورت متناظر با کمیته بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در این کارگروه‌ها حدود 40 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران فعال در مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های فعال در حوزه نانو عضویت دارند. عناوین و حوزه فعالیت این کارگروه‌ها به شرح زیر است:

 

کارگروه اول ISIRI/TC229/WG1 با عنوان " اصطلاح شناسی، تعاریف و اصطلاحات" حوزه کاری این کارگروه شامل تعیین تعاریف و اصطلاحات واحد و نام گذاری در ارتباط با فناوری نانو بوده و هدف آن تسهیل در ارتباطات بین‌المللی، ایجاد ادبیات واحد در فناوری نانو و تقسیم‌بندی مناسب و جامع حوزه‌های فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه دوم  ISIRI/TC229/WG2 با عنوان "اندازه‌گیری و تعیین مشخصات" حوزه کاری این کارگروه‌ها استانداردسازی روش‌های اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها، نانوقطعات و محصولات فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه سوم ISIRI/TC229/WG3 با عنوان "سلامتی، ایمنی و محیط زیست" حوزه کاری این کارگروه، توسعه و تدوین  استانداردها در زمینه مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت، تعیین تجهیزات حفاظت شخصی و کنترل‌های مهندسی، تدوین دستورالعمل‌های ایمنی، بررسی و ارزیایی سمیت و خطرات در حوزه فناوری نانو می‌باشد.

کارگروه چهارم ISIRI/TC229/WG4 با عنوان " ویژگیهای مواد" حوزه کاری این گروه استانداردسازی ویژگیهای نانو مواد می باشد.

تا کنون 9 استاندارد ملی منتشر شده است. فهرست استانداردهای ملی منتشر شده در زیر قابل مشاهده است:

ردیف

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

سال انتشار

1
9490
فرآیندهای غشایی میکروفیلتراسیون،اولترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس -واژه نامه
1386
2

12098

فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی

1388

3

12325

آیین کار سلامت و ایمنی در محیطهای کار با نانومواد

1388

4

12963

فناوری نانو- تعیین ویژگی‌های همولیتیک نانوذرات- روش آزمون

1389

5

13566

فناوری نانو- ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلنی‌های گرانولوسیت- ماکروفاژ موش- روش آزمون

1389

6

13731

فناوری نانو- تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک‌جداره با استفاده از طیف‌سنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک

1390

7

13736

فناوری نانو- بسته‌بندی و حمل و نقل ایمن نانومواد- آیین کار

1390

8

14095

فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز طیف‌سنجی پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژی EDX

1390

9

14153

فناوری نانو - آزمون اندوتوکسین نانومواد در سیستمهای برون تن - روش آزمون  Limulus Amebocyte lysate

1390

10

14152

فناوری نانو - تولید نانوذرات فلزی برای آزمون سمیت استنشاقی با استفاده از روش تبخیر - تراکم

1390

11
16554
الزامات محاسبه و تنظیم نمک های رسوب کننده سولفات (BaSO4,SrSO4,CaSO4) برای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
1391
12
14564
فناوری نانو- تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی
1391
13
14743
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از طیف سنجی جذبی فرابنقش -مرئی- فرو سرخ نزدیک
1391
14
14744
فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
1391
15
16463
فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
1392
16
16464
فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
1392
17
16523
فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
1392
18
17148
فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz  میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
1392
19
17149
فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
1392
20
17150
فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
1392
21
17222
فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
1392
22
17990
فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
1392
23
17991
فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
1392
24
17992
فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
1393
25
17993
فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
1393
26
18085
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
1393
27
18086
فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
1393
28
18392-4
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
1393
29
18392-7
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی
1393
30
18392-5
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست
1393
31
19393-2-1
فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
1393
32
19111
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
1393
33
19300
فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
1393
34
19544
فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده1394
35
19583 فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
1394
36
19758-2-1 فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
1394
37
19785
فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
1394
38
19816-1 فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها
1394

 

برای آشنایی بیشتر با کمیته استانداردسازی فناوری نانو به سایت این کمیته مراجعه نمایید.


پایگاه داده استانداردهای فناوری‌نانو

پانل استاندارد فناوری نانو وابسته به موسسه ملی استاندارد آمریکا به تازگی پایگاه ‏داده جدیدی راه‌اندازی کرده است که در آن اطلاعات مربوط به استانداردهای ‏فناوری نانو و فعالیت‌های وابسته به آن را جمع‌آوری کرده است.  برای مشاهده این پایگاه اینجا را کلیک نمایید.