اعضاء دبیرخانه کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

اطلاعات تماس

دکتر سپیده اربابی بیدگلی

دکتری حرفه ای داروسازی و دکتری تخصصی سم شناسی داروشناسی

دبیر کمیته و استاد دانشگاه آزاد اسلامی

arbabi@iaups.ac.ir

مهندس لیلا پزشک

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیته

pezeshk@nanohealth.ir

مهندس علی قاسم زاده

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

کارشناس مسئول دبیرخانه کمیته

ghasemzadeh@nanohealth.ir

مهندس محمد حاجی ملک خیلی

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

کارشناس امور پرونده ها

haji@nanohealth.ir

مهندس صدیقه نیکنام

کارشناس ارشد شیمی کاربردی

کارشناس امور پرونده ها

---

صدیقه امینی

دیپلم

مسئول دفتر

---

زهرا کریمی

کارشناس

کارشناس امور اداری

---